Home » Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Tid; 2018-07-01 i samband med SSS special

Plats: Ryda sportfält Borås

DAGORDNING

1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte gav till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Behandling av ärenden som senast tjugo (20) dagar
före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen eller som av denna underställts årsmötet
18. Övriga frågor
anmälda av styrelsen 18A Årsmötet 2019
18B Klubbutställningen 2019
19. Mötets avslutande